Uncaptive Minds
(Washington, D.C.)
ISSN 0897-9669

1988 : no. 1-4
1989 : no. 1-5
1990 : no. 1-5
1991 : no. 1-4
1992 : no. 1-3
1993 : no. 1-2
1994 : no. 1-3
1995 : no. 1-3/4

UPB Magazine
(Glastonbury, CT)

1987 : no. 6